Karta Rodziny Dużej

Data dodania: 2013-10-22

Karta Rodziny Dużej adresowana jest do poznańskich rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie miasta Poznania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Karta Rodziny Dużej jest ofertą preferencyjnych form dostępu do miejsc i instytucji z obszaru kultury, sportu i rekreacji oraz ulg dla rodzin wielodzietnych.
Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z oferty instytucji miejskich oraz instytucji zewnętrznych wyrażających chęć udziału w projekcie.
Więcej informacji na stronie www.poznan.pl oraz u pedagoga szkolnego.