Informacje o egzaminie gimnazjalnym

Data dodania: 2014-08-29

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
• części humanistycznej,
• części matematyczno-przyrodniczej,
• części dotyczącej języka obcego nowożytnego:
-na poziomie podstawowym,
- na poziomie rozszerzonym.

Część I - humanistyczna obejmuje zadania z zakresu języka polskiego oraz zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część II - matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą.
Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

Część III dotycząca języka obcego nowożytnego: Uczeń Gimnazjum nr 60 dokonuje wyboru jednego z trzech nauczanych języków: angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Trzecia część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Mogą do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka.

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 30 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. Poniżej zamieszczamy do pobrania deklaracje przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego:

Formularz 3a - Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do części trzeciej egzaminu : http://www.oke.poznan.pl/files/cms/403/gim_3a.pdf
Formularz 3d - Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym w przypadku ucznia, który ma obowiązek przystąpienia do części trzeciej egzaminu tylko na poziomie podstawowym: http://www.oke.poznan.pl/files/cms/403/gim_3d.pdf

Przebieg egzaminu
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda cześć/zakres/poziom egzaminu ‎rozpoczyna się o określonej godzinie:

Część humanistyczna odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
• z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
• z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. (środa)
• na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
• na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

UWAGA:
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi ‎do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego ‎przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych.

Wyniki egzaminu
Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.
Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:
• język polski
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka
• przedmioty przyrodnicze
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Więcej informacji o egzaminie gimnazjalnym w Informatorze gimnazjalnym: http://www.cke.edu.pl/images/files/Gimnazjum_2011_2012/Informator_G1.pdf

Do pobrania

2015-10-09 Deklaracja_j.obcy_3d.pdf
2015-10-09 Deklaracja_j.obcy_3a.pdf