KONKURS PLASTYCZNY!

Data dodania: 2016-01-17


Zapraszam do udziału w Konkursie Plastycznym „Kokarda Narodowa a współczesny patriotyzm”!

Organizator: Aquanet SA Poznań, ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań, MPK Poznań Sp. z o.o. Poznań, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa.
Założenia i cele konkursu: Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Przypnij kokardę - 97 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego” i jest organizowany na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Głównym założeniem Konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej Powstania Wielkopolskiego wśród młodzieży. Ma on na celu kształtowanie postaw patriotycznych, poprzez zachęcenie uczestników do zdobywania wiedzy o najważniejszym wydarzeniu historycznym w regionie, który zamieszkują. Ponadto organizatorzy pragną zadbać o rozwój plastyczny uczestników Konkursu, jednocześnie dając szansę zdobycia nagród dla szkół, które będą reprezentować.
Technika: Praca plastyczna wykonana dowolną techniką, na papierze formatu A1 (841 mm/594 mm), A2 (594 mm/420 mm). Tematem pracy jest plastyczna interpretacja rozumienia idei patriotyzmu. Praca musi zawierać Kokardę Narodową jako element kompozycji!
Zgłoszenie do konkursu: Każda szkoła przystępująca do Konkursu może złożyć tylko jedną, najlepszą pracę. Szkołę może reprezentować jeden uczeń lub grupa uczniów (maksymalnie 4 os.).
Termin zgłaszania prac: Pracę należy dostarczyć do 8 lutego 2016 r. (poniedziałek; sala 205)
Ocena prac konkursowych: Zgłoszone prace w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 3 najlepszych prac i przyzna nagrody dla autora i szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu: Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce adres poczty elektronicznej szkoły w terminie do 15 marca 2016 r. oraz zamieszczona na: FACEBOOK.COM/PRZYPNIJKOKARDE.
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na: FACEBOOK.COM/PRZYPNIJKOKARDE. Nadesłane w ramach Konkursu prace nie będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników Konkursu do nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.

Informacje: u nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych (sala 205).

p. Nina Rachel
Galeria