Projekt

Data dodania: 2014-08-26


Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu w latach 2009 - 2012 realizowało projekt
"Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
na obszarze województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego w okresie październik 2009 – sierpień 2012.

ODBIORCY BEZPOŚREDNI PROJEKTU:
Uczniowie klas pierwszych gimnazjów województw objętych projektem.Warunek uczestnictwa: obowiązek uczestniczenia w projekcie przez 3 lata szkolne tj. od drugiego semestru roku szkolnego 2009/2010 do końca projektu.

CEL PROJEKTU
Projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” ma na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystania ich w praktyce.
Adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 gimnazjów województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, z czego:

w ramach utworzonych w szkołach Uczniowskich Grup Projektowych 1800 uczniów będzie miało możliwości rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach, w grupach liczących po 10 uczniów
w ramach powołanych przez Uniwersytet Szczeciński Naukowych Kołach Projektowych 120 uczniów przyjętych zostanie do 12 Naukowych Kół Projektowych prowadzonych przez kadrę uczelni wyższych z województw objętych projektem. Każde Naukowe Koło Projektowe liczyć będzie 10 zakwalifikowanych uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
1. Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych .
2. Trzyletnie uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne do uczenia się przez całe życie oraz do wyboru przyszłej drogi kształcenia i własnego rozwoju.
3. Praca w grupach projektowych w szkołach oraz w kołach naukowych w uczelniach wyższych umożliwi rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru nauk matematyki i fizyki oraz z zakresu przedsiębiorczości, ponadto umożliwi rozwój umiejętności uczenia się, interpersonalne, komunikacyjne.
4. Wsparcie akademickie w pogłębianiu wiedzy i umiejętności poprzez realizację m.in. zajęć, spotkań, mentoirngu, festiwali i wycieczek naukowych prowadzonych przez kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.
5. Rozwój umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym e-learningu.
6. Uczestnictwo w grupie lub kole matematyczno – fizycznym umożliwi rozwój kompetencji naukowych i technicznych obejmujących zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach, stosowanie wiedzy i metodologii w praktyce.
7. Uczestnictwo w grupie lub kole przedsiębiorczości umożliwi rozwój m.in. takich umiejętności jak: kreatywność, innowacyjność i umiejętność oceniania i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.
8. Korzyścią dla uczniów będzie trzyletnia praca nad rozwijaniem zainteresowań oraz wiedzy z matematyki i fizyką lub przedsiębiorczości co da szansę osiągnięcia przez uczniów sukcesów na egzaminie gimnazjalnym.
9. Bezpośrednią korzyścią będzie nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.
10. Udział w projekcie będzie stanowił inspirację i motywację dla uczniów do wyznaczania celów edukacyjnych i osiągania, co w przyszłości stanowić może solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia, a także do wyboru kierunku przyszłych studiów.

DZIAŁANIA PROJEKTU
Projekt przewiduje stworzenie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmującego współpracę szkół z uczelniami oraz współpracę międzyszkolną.
Odzwierciedleniem tej współpracy jest udział pracowników dydaktycznych uczelni w pracach Uczniowskich Grup Projektowych, tworzenie na uczelniach Naukowych Kół Projektowych dla uzdolnionych uczniów z różnych szkół, tworzenie wspólnych projektów międzyszkolnych przez Uczniowskie Grupy Projektowe.
Zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne będą miały atrakcyjną i przystępną dla ucznia gimnazjum formę. Prowadzący zajęcia stosować będą nowoczesne rozwiązania dydaktyczne wykorzystujące min. metodę projektu, materiały e-learningowe, nowoczesne narzędzia dydaktyczne oraz wykorzystywać zasoby wielofunkcyjnego portalu projektu , umożliwiającego m.in. prowadzenie e-kronik Uczniowskich Grup Projektowych, uczniowskich forów i grup dyskusyjnych.
Ponadregionalny Szkolny Ruch Naukowy jest zbudowany w oparciu o dwa zasadnicze nurty: Uczniowskie Grupy Projektowe oraz Naukowe Koła Projektowe prowadzone z uwzględnieniem współpracy szkół gimnazjalnych, kadry naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uczelni wyższych w województwach objętych projektem.

Uczniowskie Grupy Projektowe utworzone zostaną spośród uczniów pierwszych klas gimnazjów roku szkolnego 2009/2010, którzy będą uczestniczyli w projekcie przez 3 lata czyli do ukończenia gimnazjum.

Zajęcia Uczniowskich Grup Projektowych będą organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkołach, na bazie sal i pomieszczeń udostępnionych nieodpłatnie na cele projektowe przez szkoły.
Zajęcia będą odbiegały od standardowych zajęć szkolnych poprzez zastosowanie pracy grupowej metodą projektową, zastosowanie interesujących uczniów form realizacji zadań edukacyjnych m.in. przy wykorzystaniu materiałów e-learningowych zamieszczanych na portalu projektu.
Zajęcia w szkole prowadzić będą nauczyciele – opiekunowie uczący przedmiotów związanych z kompetencjami rozwijanymi przez projekt.
W ramach Uczniowskiej Grupie Projektowej przeprowadzonych zostanie średnio 8 godzin zajęć pozalekcyjnych w każdym miesiącu realizacji programu Szkolnego Ruchu Naukowego.
Dodatkowym wsparciem dla uczniów oraz nauczycieli – opiekunów będą zajęcia, prowadzone w szkole przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni.
Uczestnicy korzystać będą z Portalowego Zasobu Kompetencji, na którym zostanie udostępnionych 120 tematów projektów, spośród których Uczniowska Grupa Projektowa będzie wybierała co semestr jeden temat i nad nim pracowała. Opracowane projekty będą podlegały ocenie przez Zespół Oceny Projektów, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone na organizowanych Festiwalach Uczniowskich Grup Projektowych. Projekty uczniowskie, umieszczane będą na portalu projektu. Bieżące postępy prac nad swoim projektem uczniowie będą prezentowali w ramach e-kronik prowadzonych na portalu.
Uczniowskie Grupy Projektowe będą pracowały również ponadregionalnie korzystając z możliwości jakie w tym zakresie umożliwi im portal projektu (m.in. fora, grupy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem Internetu współpracując z grupą z innej szkoły objętej projektem w ramach Międzyszkolnych Grup Projektowych. Praca tych grup będzie polegała na opracowywaniu, w ciągu roku szkolnego tematu wybranego z Portalowego Zasobu Kompetencji, na koniec którego opracowane w oparciu o temat projekty zostaną ocenione przez Zespół Oceny Projektów. Dla najlepszych grup przewidziane są nagrody w postaci naukowych wycieczek.
Na zakończenie projektu uczestnicy Uczniowskich Grup Projektowych otrzymają Certyfikat Uczestnika Szkolnego Ruch Naukowego, potwierdzający uczestnictwo przez 3 lata szkolne w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu.

Osiągnięcia

I semestr projektu

Ranking Uczniowskich Grup Projektowych (142 grupy):

grupa p. M. Dudzińskiej – 1 miejsce
grupa p. A. Szewczyczaka – 9 miejsce


28 października 2010r. obie grupy wzięły udział w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu. Uczniów wraz z opiekunami i panią dyrektor Ewą Krawczyk gościł Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Festiwal rozpoczął się od wręczenia nagród wyróżnionym grupom, a następnie najlepsze z nich zaprezentowały uczestnikom efekty swojej pracy, w tym grupa p. M. Dudzińskiej. Uczniowie mieli również szansę wysłuchać ciekawych wykładów pracowników naukowych dotyczących fizyki i przedsiębiorczości.

II semestr projektu

Ranking Uczniowskich Grup Projektowych (142 grupy):

grupa p. M. Dudzińskiej – 1 miejsce
grupa p. A. Szewczyczaka – 113 miejsce


III semestr projektu

Ranking Uczniowskich Grup Projektowych (142 grupy):

grupa p. M. Dudzińskiej – 2 miejsce
grupa p. A. Szewczyczaka – 4 miejsce


10 października 2011r. grupa p. M. Dudzińskiej wzięła udział w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu

IV semestr projektu

Ranking Uczniowskich Grup Projektowych (142 grupy):

grupa p. M. Dudzińskiej – 4 miejsce
grupa p. A. Szewczyczaka – 50 miejsce