>>PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM<<


kliknij tutaj, aby przykładowe zadania egzaminacyjne


INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM


Części egzaminu


Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą.
Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego Uczeń Gimnazjum nr 60 dokonuje wyboru jednego z trzech nauczanych języków: angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Trzecia część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Mogą do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka.

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. Poniżej zamieszczamy do pobrania deklarację przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego:

Formularz 1a - Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego

Formularz 1b - Deklaracja dobrowolnego przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym


Wyniki egzaminu


Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.

Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:
• język polski
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka
• przedmioty przyrodnicze
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.


Terminy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku


Część humanistyczna odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. (wtorek):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

– z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut


Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. (środa):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

– z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut


Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. (czwartek):

– na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

– na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut


Do pobrania

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w trzeciej klasie gimnazjum


Dzisiaj jest 01-10-2014, imieniny obchodzą: Danuta, Igor, Remigiusz